برجهای بازتاب (The Reflections) – دانیل لیبسکیند

کد آسمانخراش در سایت: 097 معمار معروف جهانی, دانیل لیبسکیند (Daniel Libeskind) به تازگی طرح یک مجموعه از آسمانخراشهای دارای انحنا را برای سنگاپور به اتمام رسانیده است. در این طرح 6 آسمانخراش مسکونی وجود دارند که با پلهایی در ارتفاع به همدیگر متصل شده اند. این آسمانخراشها بین 24 تا 41 طبقه داشته و … ادامه خواندن برجهای بازتاب (The Reflections) – دانیل لیبسکیند